Odkup pohledávek

M&A Aliance se specializuje na odkup pohledávek z obchodního styku. Díky profesionálním zkušenostem a vysokému procentu úspěšnosti vymáhání pohledávek nabízíme věřitelům optimální kupní ceny, které s vysokou přesností odpovídají skutečné bonitě pohledávek a jejich aktuální tržní ceně.

Odkup pohledávek se setkává s velkým zájmem především u těch věřitelů, kteří urychleně potřebují finanční prostředky a jsou proto ochotni nést určité finanční ztráty.

Prioritně provádíme odkup pohledávek aktivních českých právnických subjektů a portfolií pohledávek.

Ohodnocení pohledávek

Odkupu pohledávky předchází její ocenění, které zahrnuje:

  • analýzu vzniku pohledávky
  • zhodnocení bonity pohledávky a zajišťovacích instrumentů
  • prostudování související dokumentace
  • posouzení důvodu nezaplacení
  • zhodnocení podnikatelské historie dlužníka a jeho současné finanční situace

Neodkupujeme pohledávky patřící do jedné z následujících skupin:

  • pohledávky pod 300 000,- Kč
  • pohledávky dlužníků v konkurzu
  • pohledávky vůči dlužníkům v likvidaci
  • pohledávky s příznaky tzv. „bílých koní”
  • pohledávky s exekučním titulem

Ocenění jednotlivých pohledávek provádí společnost M&A Aliance ve lhůtě nepřevyšující 7 pracovních dní na základě věřitelem vyplněného dotazníku.

Po provedené bonifikaci pohledávek věřitelů bude nabídnuta optimální kupní cena, která může být předmětem dalšího obchodního jednání.