Pomáháme řešit druhotní platební neschopnost

Platí vám vaši dlužníci-odběratelé s velkým zpožděním nebo dokonce neplatí vůbec? Není vaše firma z tohoto důvodu schopna hradit své závazky věřitelům?

Právě taková situace je klasickou druhotnou platební neschopností.

V podmínkách chronicky špatné platební morálky, zvýšeného rizika podvodů a insolventnosti odběratelů, je druhotná platební neschopnost již dlouhá léta nejčastější příčinou bankrotů podnikatelských subjektů v ČR.

Nad krizí vyvolanou druhotnou platební neschopností mohou zvítězit jen profesionálové

Stejně jako libovolný krizový jev, může mít i druhotná platební neschopnost tři fáze – počáteční, rozvinutou a akutní.

Krizi druhotné platební neschopnosti charakterizuje to, že se často skrývá za uspokojujícími ekonomickými ukazateli firmy, kdy aktiva ve formě pohledávek po lhůtě splatnosti mohou účetně dokonce značně převyšovat nad pasivy ve formě závazků po splatnosti. Přitom, jak čas běží, tak se rozdíl v kvalitě a vlivu těchto pasiv a aktiv na životaschopnost firmy diametrálně mění:

  • všichni věřitelé (dokonce i ti, kteří vyhlásili insolventnost) postupně zvyšují tlak na firmu
  • s postupem času likvidita pohledávek padá a zůstává stále méně dlužníků, kteří jsou schopni své závazky uhradit (začínají bankroty, exekuce, převody firem na bílé koně atd.)

Vzhledem k tomu, že hlavní příčinou finanční krize jsou dlužníky neuhrazené závazky vůči dodavatelům, pak nejefektivnějším instrumentem řešení situace je mimosoudní vymáhání pohledávek profesionály, kteří jsou schopni zajistit úhradu pohledávek ve velmi krátkých lhůtách.

Mimosoudní vymáhání pohledávek pomůže společnosti vytvořit finanční rezervu pro následný krok, kterým je odkup svých závazků-pohledávek od věřitelů s nezbytným diskontem. Tento odkup pohledávek je možno efektivně uskutečnit pouze s pomocí třetího podnikatelského subjektu.

M&A Invest vám pomůže dostat se ze sítí druhotné platební neschopnosti

M&A Invest má bohaté zkušenosti z řešení krizí druhotné platební neschopnosti ve všech jejich fázích.

Pomůžeme vaší firmě jak s efektivním mimosoudním vymáháním pohledávek, tak i s odkupem závazků vaší firmy od věřitelů.

Krize druhotné platební neschopnosti je velmi záludná a její úspěšná likvidace je vždy jen v rukou profesionálů.