Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je moderní alternativou ke klasickému soudnímu řízení.

Rozhodčí řízení je nejsnadnější a nejrychlejší cestou pro věřitele, jak se s minimálními náklady, které jsou při využívání našich služeb ve většině případů nižší než náklady řízení soudního dopracovat k exekučnímu titulu.

Rozhodčí řízení je v České republice upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který byl začátkem roku 2012 významně novelizován.

Výběr vhodného zkušeného rozhodce je pro rychlý a bezproblémový průběh rozhodčího řízení klíčový. Podle zákona může být rozhodcem téměř kdokoli, koho si strany určí.

Podmínkou řešení sporu z konkrétní smlouvy v rozhodčím řízení je uzavření písemné rozhodčí smlouvy (rozhodčí doložky) nejlépe již při uzavření příslušné smlouvy. V případě pozdějšího vzniku sporu z takové smlouvy nebude spor postoupen obecnému soudu, který by jinak byl ve věci příslušným, ale bude projednán a rozhodnut dle písemného ujednání stran v rozhodčím řízení zpravidla jedním nebo třemi rozhodci (rozhodčím senátem).

Rozhodčí smlouvu však lze uzavřít i následně po vzniku určitého smluvního vztahu např. formou písemného dodatku k existující smlouvě. Rozhodčí smlouvu lze konečně uzavřít i formou smlouvy o rozhodci v případě, kdy se strany dohodnou na řešení již vzniklého sporu v rozhodčím řízení.

Rozhodnutí vydané rozhodcem - rozhodčí nález - je přímo vykonatelné a je tak postaveno na roveň pravomocnému soudnímu rozhodnutí.